Salgs- og leveringsbetingelser
 
      Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Byggeriets Beregnerservice ApS pr. 1. maj 2012.
 
      Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke er fraveget udtrykkeligt ved skriftlig aftale mellem parterne.
 
1 BEREGNINGSGRUNDLAGET
 
1.1. Byggeriets Beregnerservice ApS’s ("Selskabet") opmålinger foretages efter sædvanlige opmålingsprincipper på grundlag af det foreliggende udbudsmateriale og det supplerende materiale, som kunden måtte have fremsendt, og som fremgår af Selskabets beregning. Selskabet foretager ikke en generel teknisk gennemgang af projektet og indestår ikke for projektets tekniske eller håndværksmæssige kvalitet.
 
1.2. Beregningen sker i øvrigt på grundlag af akkordpriser i henhold til gældende overenskomst og opmålerprincipper ifølge selskabets kalkulationsprogrammer (Visual Kal) for de respektive fagentrepriser.
 
1.3. Selskabet lægger opdaterede nettopriser til grund for sin beregning.
 
1.4. Angiver kunden ikke en bestemt leverandør, lægger selskabet på baggrund af det foreliggende udbudsmateriale en relevant leverandørs katalogpriser til grund for sin beregning.
 
1.5. Kalkulationen udføres som en kostpris, hvor der alene er beregnet variable omkostninger. Kunden kan ved skriftlig aftale også få indregnet faste omkostninger som f.eks. omkostningssalærer og avancer.
 
2 BETALING
 
2.1. Betaling for udførte beregninger beregnes efter en standardiseret honorarliste for tilbudsudregning. Denne kan ses på Selskabets hjemmeside www.bbas.dk.
 
2.2. Betalingsbetingelserne er: Faktura dato + 8 dage netto.
      Fordringen forrentes efter forfaldsdato med diskontoen + 7 % p.a.
 
2.3. Såfremt betaling ikke er sket inden betalingsfristens udløb, kontaktes kunden
      af Selskabet pr. telefon for at indgå en betalingsaftale. Denne rykkerhenvendelse 
      skal betragtes som rykker 1.

      Efter 14 dage fra fakturadato fremsendes rykker 2 med inkassovarsel. Er betalingen ikke beregnerselskabet i hænde senest 21 dage fra fakturadato

      overgår fordringen til inkasso uden yderligere varsel. Der betales et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.
 

3 KUNDENS FORPLIGTIGELSER
 

3.1. Kunden skal fremsende kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og
      telefonnummer, til Selskabet.
 
3.2. Kunden er forpligtet til at levere følgende til Selskabet forinden beregningerne
       kan foretages:
     -det konkrete udbudsmateriale – tegninger, beskrivelser mv.

     -Evt. supplementer, rettelser og tillæg til udbudsmaterialet

     -den konkrete tilbudsliste eller ydelsesoversigt med beskrivelse af materiale og evt. angivelse af pris og mængde

     -andet materiale og oplysninger der er nødvendig for en korrekt beregning.
 

3.3. Materialet og oplysningerne skal være Selskabet i hænde senest 11 arbejdsdage før licitationsrunden jf. pkt. 4.1. Får Selskabet først materialet senere, kan kunden ikke påberåbe sig forsinkelse som misligholdelse fra Selskabets side. Kommer der rettelser til udbudsmaterialet senere end 11 dage før, skal disse straks sendes til Selskabet. Det aftales herefter skriftligt mellem kunden og Selskabet om disse senere rettelser skal indgå i beregningen.
 

4 SELSKABETS ANSVAR VED FORSINKELSER MED LEVERING
 
4.1. Levering skal ske senest 1 døgn før licitationsrunden. Dette leveringstidspunkt er
     betinget af, at Selskabet har alt det nødvendige materiale jf. pkt. 3 minimum 10 
     arbejdsdage før leveringstidspunktet. Parterne kan konkret aftale et andet
     leveringstidspunkt.
 
4.2. Enhver forsinkelse fra Selskabets side er en væsentlig misligholdelse. Kunden kan
      således ophæve kontrakten som eneste misligholdelsesbeføjelse. Selskabet mister
      sit krav på honorar for den pågældende leverance. Kunden kan ikke kræve 
      yderligere direkte eller indirekte tab erstattet.
 
4.3. I tilfælde af force majeure, det vil sige naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk,
      brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller lignende hændelser som er udenfor
      selskabets kontrol, fritages selskabet for sin leveringsforpligtelse i den udstrækning
      og så længe Selskabet påvirkes af hændelserne. Kunden fritages ligeledes for sine
      forpligtigelser i henhold til kontrakten. Sygdom hos selskabets ansatte anses
      ligeledes for force majeure.
 
4.4. Både Selskabet og kunden er berettiget til at annullere aftalen, hvis en force
      majeure situation har haft en varighed på over 14 dage. Parterne kan i denne
      situation ikke gøre yderligere krav gældende mod hinanden og hverken direkte
      eller indirekte tab erstattes.
 
5 SELSKABETS ANSVAR FOR MANGLER
 
5.1. Foreligger der mangler ved Selskabets beregningsydelse kan kunden kun
      påberåbe erstatning som misligholdelsesbeføjelse.
 
5.2. Selskabet er som udgangspunkt erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige
      regler, jf. dog nedenfor i pkt. 5.3., 5.4. og 5.5.
 
5.3. Selskabets erstatningsansvar er betinget af, at kunden vinder den udbudte
      entrepriseopgave, og tabet udgør mere end en defineret selvrisiko på 10 % af
      kundens afleverede tilbudssum (dog minimum kr. 50.000).
 
5.4. I følgende tilfælde er Selskabet ansvarsfri:
      -hvor Selskabets fejl skyldes forkert eller upræcis angivelse i udbudsmaterialet og/eller det supplerende materiale, som kunden måtte have fremsendt. Dette kan være fejl i f.eks. tegninger og beskrivelser,

      -hvor Selskabet har udført fejlagtige beregninger som følge af at have modtaget urigtige og/eller forkerte oplysninger om udbudsgrundlaget / byggeopgavens løsning og/eller hvor Selskabet ikke har modtaget alt det nødvendige materiale

      -hvor kunden på anden måde selv er årsag til fejlens opståen respektivt selv burde have opdaget fejlen inden tilbud afgives,

      -hvor tabet er udtryk for et indirekte tab og relaterer sig til forgæves afholdte omkostninger, rådgivningsbistand, o. lign, og

      -hvor fejlen udlignes af, at der foreligger fejl i opadgående retning.
 
5.5. I følgende tilfælde begrænses Selskabets ansvar for tab:

      -hvor tabet udgør mere end kr. 10 mio. Selskabets ansvar er maksimeret til kr. 10 mio.,

     -hvor tabet overstiger differencen mellem kundens bud og licitant nr. 2’s tilbud. Selskabets ansvar er begrænset til den beløbsmæssige difference mellem kundens bud og licitant nr. 2’s bud,    
     -hvor Selskabet ligeledes har foretaget beregninger for licitant nr. 2, og denne beregning også er behæftet med fejl, gælder ovennævnte begrænsning dog ikke. Selskabets ansvar er begrænset til differencebeløbet i forhold til licitant nr. 3 etc. 5.6. Har kunden givet underhåndsbud og derfor ikke deltager direkte i en licitation, anvendes reglerne i punkt 5 med de nødvendige tilpasninger. Selskabets ansvar påvirkes her principielt ikke af, hvorledes opgaven udbydes. Forudsætningerne i pkt. 5.3. gælder uændret.
 
6 UNDERSØGELSESPLIGT
 
6.1. Kunden har pligt til at undersøge beregningerne ved leveringen.
 
7 REKLAMATIONSPLIGT
 
7.1. Kunden skal reklamere straks fra kundskabstidspunktet, hvis han mener, at der er en mangel i en beregning. Reklamationen skal foreligge skriftligt og begrundet overfor Selskabet. 

7.2. Har Selskabet ikke leveret beregningen inden leveringstidspunktet i pkt. 4.1, skal kunden straks give Selskabet meddelelse om, at han ikke ønsker at fastholde aftalen. Reklamationen skal foreligge skriftlig og begrundet overfor Selskabet. 

7.3. Reklamationen skal under alle omstændigheder foretages senest 3 mdr. efter modtagelsen af beregningen.
 

8 FORTROLIGHEDSKLAUSUL
 
8.1 Selskabet opbevarer alt materiale og beregninger fortroligt. Oplysninger fra  kunden videregives ikke til tredjemand.
 

9 VIDEREGIVELSE AF BEREGNINGEN
   
9.1. Selskabets beregninger må ikke uden selskabets skriftlige samtykke overlades til eller i øvrigt benyttes af tredjemand.
 
9.2. Overtræder kunden videregivelsesforbuddet skal kunden betale en bod til Selskabet svarende til et dobbelt honorar.
 
10 VÆRNETING OG LOVVALG
 
10.1. Alle uoverensstemmelser mellem Selskabet og dennes kunder, der ikke kan 
      løses ved forhandling, afgøres ved Retten i Herning efter dansk ret.